Download Biểu mẫu

1. Đơn đề nghị cấp CMND

Sử dụng trong trường hợp cấp lần đầu và cấp lại

Đơn đề nghị cấp giấy CMND

2. Đơn đề nghị điều chỉnh CMND

Sử dụng trong trường hợp thay đổi thông tin trên CMND

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy CMND

3. Đơn xác nhận số CMND

Sử dụng khi thay đổi số CMND (Trường hợp đổi CMND từ tỉnh khác đến)

Đơn xác nhận đổi giấy CMND